OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW

 

I. Zakres obowiązywania

 1. Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw zwane dalej w skrócie „OWS” mają zastosowanie wyłącznie do zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rozumieniu artykułu 4 ustawy Prawo przedsiębiorców z 6 marca 2018 roku na rzecz, których bekuplast S.A. dokonuje sprzedaży i dostaw zwanych dalej „Kupującymi”.
 2. OWS mają zastosowanie we wszystkich umowach sprzedaży towarów i usług zawieranych przez bekuplast S.A. z siedzibą w Łaziskach Górnych zwaną dalej „Sprzedającym”.
 3. Wszelkie inne regulacje w tym ogólne warunki handlowe Kupującego są wyłączone chyba, że zostały pisemnie potwierdzone przez Sprzedającego odrębną umową.
 4. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją niniejszych OWS. 

 

II. Oferta

 1. Wszelkie oświadczenia, deklaracje, informacje przekazywane ustnie przez Sprzedającego nie są wiążące dopóki nie zostaną wyraźnie potwierdzone na piśmie.
 2. Przyjmuje się, że okres ważności każdej złożonej oferty wynosi 7 dni kalendarzowych jeśli nie został wskazany w ofercie inny termin.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany warunków zawartych w ofercie w każdym momencie przed upływem okresu ważności oferty. Wycofanie lub zmiana powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności.

 

III. Zamówienia

 1. Kupujący zobowiązany jest złożyć zamówienie w formie pisemnej z uwzględnieniem warunków komercyjnych pod rygorem nieważności.
 2. Zamówienie powinna złożyć w imieniu Kupującego osoba upoważniona do reprezentacji.
 3. Zamówienia przesłane e-mailem spełniają powyższy warunek.
 4. Sprzedający potwierdza pisemnie (mailem) zamówienie w ciągu 48h od jego otrzymania. Tylko zamówienia potwierdzone przez Sprzedającego są wiążące. 
 5. Potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży na warunkach zawartych w OWS.

 

IV. Ceny

 1. Ceny wskazane w ofercie są cenami netto i należy doliczyć do nich obowiązującą stawkę podatku VAT.
 2. Jeśli strony nie uzgodniły inaczej przyjmuje się, że ceny wskazane w ofercie przez Sprzedającego są cenami EXW z magazynu Sprzedającego.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonej ceny w przypadku gwałtownego udokumentowanego wzrostu jakiegokolwiek składnika wyceny (co najmniej 5%) w okresie ważności oferty. 
 4. Cena ustalona przez Sprzedającego w ofercie nie jest obowiązująca dla przyszłych transakcji.

 

V. Dostawy

 1. Wszystkie dostawy na rzecz Zamawiającego realizowane są zgodnie z warunkami EXW z magazynu Sprzedającego wg Incoterms 2010 chyba, że inne warunki  dostawy zostaną potwierdzone pisemnie przez Sprzedającego odrębną umową. 
 2. Kupujący  jest  zobowiązany  odebrać  zamówiony  towar  z  magazynu  Sprzedającego  najpóźniej  w  terminie  do  7  dni  od  daty  poinformowania przez Sprzedającego o gotowości towaru do odbioru. Brak odbioru towaru przez Kupującego w wyznaczonym terminie uprawnia Sprzedającego do dostawy, na koszt i ryzyko Kupującego, zamówionego towaru do miejsca wskazanego  przez  Kupującego. Jeśli nie jest możliwe ustalenie miejsca  dostawy Sprzedający  ma prawy  obciążyć  Kupującego  kosztami magazynowania w wysokości odpowiadającej rynkowym stawkom za miejsce paletowe lub m2 powierzchni.
 3. Sprzedający  zastrzega  sobie  prawo  realizacji  dostaw  częściowych a także  w  razie potrzeby,  do  dostawy  towaru  w ilości +/- 5% całkowitej ilości podanej w potwierdzeniu zamówienia. 
 4. Kupujący zobowiązany jest do pisemnego (mailowego) poinformowaniu Sprzedającego o planowanym odbiorze towaru z minimum 24h wyprzedzeniem. Kupujący jest uprawniony do odbioru jeżeli na podstawie udostępnionych danych (daty załadunku, imienia i nazwiska kierowcy oraz numeru rejestracyjnego pojazdu), Sprzedający przekaże Kupującemu numer załadunku.
 5. Kupujący  może  dokonać  rezygnacji  z  zamówionego  towaru  i  anulować  złożone  zamówienie wyłącznie  pod warunkiem uzyskanej pisemnej zgody Sprzedającego,  pod  rygorem  nieważności. Sprzedający ma prawo odmówić Kupującemu rezygnacji z realizacji zamówienia. 
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonych w zamówieniu terminów i warunków  dostawy  lub  też  rezygnacji  z  jego  realizacji w uzasadnionych przypadkach, w szczególności na skutek siły wyższej i innych wyjątkowych okoliczności niezależnych od Sprzedającego: trzęsienie ziemi, powódź, ogień, eksplozja, awaria parku maszynowego, zarządzenia i regulacje rządowe, włączając w to zakazy prowadzenia działalności gospodarczej, wojny, zamieszki, stan wyjątkowy, epidemia, jak również zakłócenia eksploatacji, ruchu i zakłócenia energetyczne, strajki i przestoje lub inne przyczyny uznane przez obie Strony za vis major.
 7. W przypadku gdy na zlecenie Zamawiającego Sprzedający organizuje dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wszelkie ryzyko związane z ładunkiem przechodzi z chwilą załadunku na Zamawiającego.
 8. Sposób pakowania towarów ustala Sprzedający. Dostawy są realizowane tylko w oparciu o pełne paletowe jednostki ładunkowe (zwane dalej „PU”) chyba, że Strony postanowią inaczej. W przypadku dostaw niepełnych PU Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztem 15,00 PLN netto za przepakowanie każdej z nich. 

 

VI. Płatności

 1. Świadczenie pieniężne będące zapłatą ceny za towar lub usługę powinno nastąpić przelewem na rachunek bankowy wskazanym przez Sprzedającego, staje się wymagalne w terminie określonym w dokumencie rozliczeniowym. 
 2. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania środków na rachunku bankowym Sprzedającego.
 3. Wydany towar pozostaje własnością Sprzedającego zgodnie z art. 589 KC do momentu zapłaty pełnego wynagrodzenia prze Kupującego.
 4. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny przez Kupującego Sprzedający ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych.
 5. W sytuacji zalegania płatności z tytułu realizacji innych dostaw, Sprzedający decyduje na poczet której z zaległości zalicza otrzymaną zapłatę. 
 6. Sprzedający ma prawo wstrzymać realizację dalszych dostaw do momentu zapłaty przez Kupującego wszelkich zaległości.

 

VII. Gwarancja & reklamacje

 1. Sprzedający udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży towaru.
 2. Gwarancją objęte są wady jakościowe towarów oraz braki ilościowe w zrealizowanych dostawach. 
 3. Jeżeli towary lub ich elementy noszą oznaki nieprawidłowego użytkowania lub uszkodzeń mechanicznych nie podlegają roszczeniom z tytułu udzielonej gwarancji. 
 4. Zgłoszenie wad fizycznych towaru lub braków w dostawie powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 h od daty ich wykrycia pod rygorem nieuznania reklamacji.
 5. Towary, które za porozumieniem Stron zostały wyprodukowane w odstępstwie od parametrów określonych w specyfikacji produktowej np. poprzez wykorzystanie alternatywnych surowców nie są objęte gwarancją chyba, że Strony postanowią inaczej.
 6. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona.

 

VIII. Prawa własności

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności oraz prawa autorskie do rysunków, specyfikacji technicznych, wszelkich opracowań i wycen, oprogramowania, dokumenty opatrzone klauzulą poufności oraz pozostałych informacji związanych z działalnością Sprzedającego. 
 2. Materiały i informacje o których mowa w ust. 1 mają charakter poufny i przekazywanie ich osobom trzecim wymaga pisemnej zgody Sprzedającego pod rygorem nieważności. 

 

IX. Postanowienia końcowe 

 1. Wszelkie spory między Stronami wynikające z realizacji umów powinny być rozstrzygane w sposób polubowny. W przypadku skierowania sprawy na drogę sądową, będzie ona rozstrzygana przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. 
 2. Prawem właściwym dla umów zawartych między stronami jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieregulowanych zapisami OWS stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Aktualne OWS są zawsze ogólnodostępne na stronie Sprzedającego  www.bekuplast.pl , brak znajomości OWS nie zwalnia z zawartych w nich postanowień.

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW